Nieuwe spelregels arbeidsrecht!

Vanaf 1 juli 2015 zijn nieuwe maatregelen inzake de Wet Werk en Zekerheid ingegaan. Je krijgt als ondernemer te maken met de nodige veranderingen bij het aannemen van personeel. VPKL zet de belangrijkste wijzigen voor je op een rij:

 

Proeftijd 

 • Proeftijd is alleen nog mogelijk bij contracten langer dan 6 maanden.
 • Contracten gesloten voor 1 januari 2015 blijven ongewijzigd van kracht.

 

Concurrentiebeding 

 • Je moet als werkgever zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen hebben om nog een concurrentiebeding te kunnen opnemen in een tijdelijk contract.
 • Het concurrentiebeding en de motivering moeten worden opgenomen in het contract.

 

Ketenregeling 

 • De nieuwe regel is geworden: 3-2-6. Of te wel maximaal 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar, waarbij contracten gesloten binnen 6 maanden na afloop van het vorige contract meetellen in de keten.

 

Aanzegverplichting 

 • Tijdelijke contracten van 6 maanden en langer, dan moet je 1 maand voor de einddatum aan de werknemer meedelen of het contract wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Ben je niet op tijd met aanzeggen dan kan de werknemer 1 bruto maandsalaris opeisen.
 • Deze aanzegverplichting geldt niet voor tijdelijke contracten korter dan 6 maanden en contracten voor onbepaalde tijd.

 

Scholingsverplichting 

 • Als werkgever ben je verplicht de werknemers scholing aan te bieden in het kader van goed werkgeverschap.

 

Ontslagroutes 

 • Je kunt niet meer afwijken van de voorgeschreven ontslagroutes, welke afhankelijk is van de reden voor beeindiging:
  • UWV; bedrijfseconomisch redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid
  • Kantonrechter; persoonlijke redenen werknemer, hoger beroep UWV-procedure en  tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding;
  • Sectorcommissie (ingesteld bij CAO);
  • Wederzijds goedvinden.

 

Transitievergoeding 

 • Geen kantonrechtersformule meer maar een transitievergoeding.
 • Van toepassing voor werknemers met een (tijdelijk) contract van minimaal twee jaar, met uitzondering van:
  • Werknemer jonger dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week werkzaam;
  • Werknemer die AOW/pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • Ontslagen werknemer vanwege ernstige verwijtbaarheid.
  • De werknemer heeft recht op 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar en vanaf 10e dienstjaar ½ maandsalaris.
  • De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000 bruto of 1 jaarsalaris bij een hoger salaris dan € 75.000.
  • Let op! Aanvullende vergoeding nog wel mogelijk als je als werkgever ernstig verwijtbaar hebt gehandeld.
ga terug