UPDATE ! Uitfasering pensioen in eigen beheer

 

Het pensioen in eigen beheer van de dga's wordt (waarschijnlijk) afgeschaft. Staatssecretaris Wiebesheeft het wetsvoorstel voor uitfasering van pensioen in eigen beheer met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het streven was om de behandeling van het wetsvoorstel nog dit jaar af te ronden, zodat de regeling per 1 januari 2017 in werking kon treden.

In eerdere memo's is door de Staatsecretaris voor de afkoopvariant een korting van 30% gecommuniceerd. In de laatste brief van de Staatssecretaris wordt nu voor 2017 een korting van 34,5% voorgesteld. Bij afkoop in 2018 bedraagt de korting 25% en in 2019 nog maar 19,5%. Voor de timing van de eventuele afkoop is de beschikbare liquiditeit dus essentieel. Degenen met voldoende liquiditeit op korte termijn kunnen van de hoogste korting profiteren.

Om te voorkomen dat dga's nog snel even bij hun vennootschappen (extra) pensioenrechten verwerven, wordt voorgesteld de balanswaarde van ultimo 2015 het uitgangspunt te laten zijn voor de tegemoetkomingen ter zake van de afkoop.

DGA’s die hun eigen beheer pensioen niet kunnen of willen afkopen, kunnen het fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde. Deze fiscale waarde kan vervolgens worden omgezet in een oudedagsspaarverplichting.

Het was afwachten of dit wetsvoorstel ook ongeschonden door het parlement komt. Aangezien de maatregelen pas met ingang van 1 januari 2017 zouden ingaan was er nog voldoende tijd voor een zorgvuldige afweging wat te doen.

 

UPDATE:

Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer op 20 december 2016 verzocht de stemming over het wetsvoorstel “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” uit te stellen. Hij bereidt op dit moment een wijziging van het wetsvoorstel voor waarin hij eventueel extra maatregelen zal opnemen en waarin ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding zal worden voorgesteld.

In die wijziging van het wetsvoorstel zal dan tevens terugwerkende kracht worden voorzien voor de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen.

Met andere woorden het wetsvoorstel is nog niet aangenomen door de Eerste Kamer en wacht op wijzigingen door de Staatsecretaris. Naar verwachting zullen deze wijzigingen met name gaan zien op de waardering van de pensioenverplichting op de omzettingsdatum. Alle andere voorgestelde wijzigingen die in de bijgaande notitie worden uitgelegd zullen waarschijnlijk “gewoon” worden doorgevoerd. Aangezien de Eerste Kamer vanaf gisteren tot en met 16 januari 2017 op Kerstreces is, is e.e.a. niet te verwachten voor eind januari 2017 !

 

 

ga terug