Vraagstukken

Als ondernemer moet je ‘op vele markten thuis zijn’. Besluiten nemen over vraagstukken die soms weinig met je eigen vakkennis te maken hebben. Wij helpen je graag op weg in de financiële, fiscale, juridische en hrm-wereld en bieden je hier actuele informatie over ondernemersvraagstukken, tijdens alle fasen van een onderneming.

Start onderneming

Als (startend) ondernemer wil je niet dat een ander er vandoor gaat met jouw idee en/of naam. Daarom is het belangrijk om in een vroeg stadium te bedenken of je risico loopt en zonodig te anticiperen. Hieronder vind je informatie over enkele intellectuele eigendomsrechten, en wat je kan doen om ze te beschermen. 

Intellectueel Eigendom is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals muziek, merken, vormgeving, uitvindingen, games, software, teksten en foto’s. Een creatie kan door meerdere rechten tegelijkertijd worden beschermd. Merkenrecht, auteursrecht en octrooirecht zijn enkele bekende intellectuele eigendomsrechten.

Ideeën en de creatiedatum
Het hebben van een idee is iets wat iedereen vrijstaat. In beginsel zijn ideeën dus niet te beschermen. In veel gevallen is het wel handig om een creatiedatum vast te leggen. Bijvoorbeeld wanneer je wilt aantonen dat je de maker bent van een auteursrechtelijk beschermd werk. Zo is bijvoorbeeld het idee voor een format voor een tv-spelletje onder bepaalde omstandigheden te beschermen.
Het vastleggen van de creatiedatum is ook van belang wanneer je bezig bent met een ontwerp of uitvinding en in de aanloopfase voor model- of octrooibescherming bang bent dat een ander er met het idee vandoor gaat.

Het vastleggen van een creatiedatum kan bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, via het i-DEPOT. Het i-DEPOT is een wettelijk bewijsmiddel.

Handelsnaam snel registreren
De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handelt in de markt. Het recht op een handelsnaam ontstaat door als eerste de naam te voeren. Dit moet je wel kunnen aantonen. Het is dus verstandig om een handelsnaam snel te registreren bij de Kamer van Koophandel (Nederland). Het recht op een handelsnaam is beperkt tot het territorium waarin hij bekend is.

Octrooien op je succes vastleggen
Een octrooi, ook wel patent genoemd, is een exclusief recht op een uitvinding waarmee je een ander kunt verbieden de uitvinding commercieel toe te passen. Met een octrooi wapen je je tegen het gratis meeliften van anderen op het succes van jouw uitvinding.
Octrooien versterken je positie ten opzichte van financiers en toekomstige partners. Maar een octrooi vergt wel een behoorlijke financiële investering.
Alle octrooien wereldwijd beschrijven innovatieve producten en processen. Elk octrooi bevat gegevens over de aanvrager, de uitvinder en een beschrijving van de uitvinding. Hiermee zijn vragen te beantwoorden als:

• Bestaat mijn uitvinding al?
• Welke producten en technieken zijn er al?
• Wie zijn mijn potentiële klanten en leveranciers?
• Wat doen mijn concurrenten?
• Met wie kan ik (commercieel) samenwerken?
• Hoe bepaal ik mijn strategisch innovatiebeleid?

Merken registereren
Een  merk is een teken waarmee je jouw producten of diensten onderscheidt van die van de concurrenten. Dit teken kan de naam zijn voor product of dienst, een logo of de vorm of verpakking van een product, zoals het Coca-Cola flesje.

BBIE, bureau voor registratie van merken, modellen en tekeningen
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is het officiële bureau voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux. Daarnaast biedt het BBIE de mogelijkheid om het bestaan van ideeën, concepten, ontwerpen, prototypes enz. vast te leggen in het i-DEPOT

Weet je niet direct hoe je een merk, een idee, een model of tekening vast moet leggen of hoe je een octrooi aanvraagt? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag op weg.

Groei onderneming

Een nieuw contract ondertekenen; ben je het met alle voorwaarden eens?
Je kent het wel: je bedrijf groeit en je hebt nu toch echt een ander softwarepakket nodig. Je hebt een gesprek met een ICT bedrijf dat zegt precies te kunnen bieden wat jij zoekt. Nog even tekenen bij het kruisje graag… 

Contractondersteuning 

Weet jij precies waar je je handtekening voor zet? En sluit dat contract echt aan bij hetgeen jij verwacht van bijvoorbeeld dat softwarepakket? 
We geven je aantal belangrijke aandachtspunten om na te kijken, voordat je tot tekenen overgaat :
- Kun je zelf de software inregelen/of aanpassen aan de situatie in jouw bedrijf of moet je dan steeds een consultant van het ICT bedrijf inhuren?
- Mag je de software ook vanuit je thuiswerkplek of nevenvestiging gebruiken?
- Om hoeveel licenties gaat het eigenlijk en wat gebeurt er bij overschrijding?
- Hoe gaat de leverancier om met vragen/gebreken?
- Hoe zit het met de veiligheid van de gegevens die met de software verwerkt worden?
- Kun je er op termijn zonder veel gedoe vanaf of is je bedrijf straks helemaal afhankelijk deze leverancier?

Als je merkt dat je hier niet zo goed in thuis bent en je liever richt op je core-business, wij ondersteunen je graag! Dat kan gaan van een korte check op het concept contract tot en met het voeren van de gehele onderhandeling. Bel ons gerust.

P.S. Dit geldt overigens ook voor andere contracten dan ICT-contracten!

Krimp onderneming

Overzicht hebben in lopende contracten
In elke organisatie komt het wel eens voor dat een contract doorloopt terwijl de medewerker er niet meer werkt of dat een abonnement eigenlijk opgezegd had moeten worden, maar het is al te laat. In een grote organisatie kan het draaien om veel en grote contracten en dat kan het bedrijf veel geld kosten. Goed contractmanagement, al dan niet door middel van een contractmanagement tool kan dit voorkomen.

Bij het ontbreken van centraal inzicht in lopende contracten kan voor de organisatie
een onbeheersbare situatie ontstaan. Contracten raken zoek, oude contracten zwerven in de organisatie en informatie uit de lopende contracten blijft onbenut/afspraken worden niet nagekomen. Contracten worden mogelijk niet op tijd verlengd of beëindigd met alle financiële consequenties van dien.

Contractmanagement, wat is het eigenlijk?
Contractmanagement is het volledig benutten van contracten, door alle getekende contracten, voorzien van alle informatie en documentatie vast te leggen, te managen en te bewaken. Of, zoals het in Inkoopkringen wordt omschreven: Contractmanagement is een managementproces en heeft dientengevolge een cyclisch karakter van systematisch en efficiënt besturen van de contractcreatie tot en met executie en het analyseren met als doel het maximaliseren van de operationele en financiële leveranciersprestatie en reductie van de risico’s.
Of eenvoudiger gezegd: Voorkomen van het ‘weglekken’ van waarde uit het contract (kosten, waarde, risico) ‘Getting what you have agreed’
.

Wat zijn redenen voor contractmanagement?
Veel bedrijven maken de fout om pas te beginnen met contractmanagement als het al fout gaat of is gegaan. Het beste is om hier meteen mee te beginnen, voordat het fout gaat. Redenen voor het gebruiken van contractmanagement zijn:

• Het tegen gaan van risico’s of risico’s beheersen.
• Informatie delen tussen betrokken medewerkers.
• Het managen van de leveranciers, afspraken, looptijden en de performance.

Wil je samen met ons bekijken wat voor jouw organisatie een goede manier van contractmanagement is? Wij zijn er klaar voor! 

Continueren onderneming

De innovatiebox

Je hebt een onderneming met innovatie ideeën. Heb je dan naast de welbekende S&O verklaring ook gedacht aan toepassing van de innovatiebox en gebruik te maken van gunstige fiscale mogelijkheden? Wij inventariseren snel en grondig of je voor een fiscale stimuleringsmaatregeling in aanmerking komt

Speur- en ontwikkelingsverklaring 

Veel innovatieve ondernemers maken nog geen gebruik van fiscale maatregelen waarvoor ze in aanmerking komen. Ze betalen dan al jaren teveel belasting, terwijl dat geld uiteraard beter aan innovatie te besteden is. 

Fiscale subsidie voor innovatie

De winst uit de innovatieve activiteiten wordt belast tegen 5% (en niet tegen 20% of 25%) en verliezen zijn aftrekbaar tegen het reguliere tarief. In overleg met de Belastingdienst zorgen wij voor een optimale afspraak met zekerheid.

Voor welke werkzaamheden geldt de innovatiebox ?

Het moet gaan om technisch wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van technisch nieuwe producten of productieprocessen. De werkzaamheden moeten voor rekening en risico van de onderneming worden uitgevoerd.
Je kunt kiezen voor de innovatiebox als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

• Je ontwikkelt het immateriële activum (vaste activa die niet tastbaar zijn zoals bijvoorbeeld goodwill, octrooien, patenten, ontwikkelingskosten) zelf, en je hebt hiervoor een octrooi gekregen, of er is een S&O-verklaring voor afgegeven.
• Het inkomen dat je met het activum behaalt, moet voor ten minste 30% het directe gevolg zijn van het octrooi dat je hebt gekregen.

Keuze voor een vast bedrag (forfait)

Je kunt elk jaar kiezen voor een vast bedrag (forfait) waarop je de innovatiebox wilt toepassen. Het vaste bedrag is 25% van de totale winst. Je hoeft dan niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan een immaterieel activum dat je hebt voortgebracht.

Meer weten over de Innovatiebox? We informeren je graag. Bel of mail ons gerust.

Overdracht onderneming

Besparen op erfbelasting 

De onderneming is verkocht en nu is het tijd om te genieten van het welverdiende pensioen. Voor velen ook het moment om na te denken over de erfbelasting. Deze erfbelasting is misschien wel de meest impopulaire belasting die wij kennen. Je hebt immers tijdens je leven al belasting betaald en dan moet je bij overlijden ook nog eens betalen! Testament en huwelijkse voorwaarden aanpassen en een schenkingsplan opstellen, maken besparen op erfbelasting mogelijk.

Schenkingsplan als oplossing voor erfbelasting
Wij worden regelmatig benaderd met de vraag om een schenkingsplan uit te werken. Struikelblok is dan vaak de samenstelling van het vermogen: veel bezittingen, maar relatief weinig liquiditeiten. Om goed te beoordelen of en in hoeverre schenkingen tot het gewenste resultaat leiden, worden de huwelijkse voorwaarden en testamenten eerst onder een vergrootglas gelegd. Vaak blijkt dat er dan besparingen op de erfbelasting mogelijk zijn.

Scan van de huwelijkse voorwaarden
Vertrekpunt zijn de huwelijkse voorwaarden. Worden deze (nog) nageleefd? Beoordelingscriteria zijn de financiële administratie en het feitelijk handelen. Uiteraard is het ook de vraag of de huwelijkse voorwaarden bij einde van het huwelijk wel tot het gewenste resultaat leiden.
De praktijk leert dat de periodieke inkomensverrekening vaak niet wordt nageleefd. Bij het beëindigen van het huwelijk, door overlijden of echtscheiding, kunnen de huwelijkse voorwaarden niet de beoogde bescherming van het vermogen bieden.

Hoe dan wel om te gaan met deze periodieke verrekening:
1. Door het verleden, via een vaststellingsovereenkomst, af te wikkelen.
2. Door de financiële administratie anders in te richten zodat de jaarlijkse verrekening met minimale inspanning is te maken.

Scan van de testamenten
Testamenten regelen de vererving van het vermogen. Het laten beoordelen van het testament leidt meestal tot een wens tot aanpassing. Naast de fiscale optimalisering spelen ook veranderende inhoudelijke wensen een rol, bijvoorbeeld de gezinssamenstelling wijzigt of de samenstelling van het vermogen. Inhoudelijke actualisering geeft ‘rust’ en kan tot flinke besparingen op de erfbelasting leiden.

Het schenkingsplan
Terug naar het oorspronkelijke verzoek, het schenkingsplan. De testamenten en huwelijkse voorwaarden zijn gescand en daar waar nodig aangepast.
Een gebrek aan liquiditeiten kan bijvoorbeeld worden opgelost via een notariële akte waarin wordt gekozen voor schenkingen onder schuldigerkenning. Dit bewerkstelligt dat er een grote som vermogen wordt overgeheveld, terwijl jaarlijks maar een beperkte liquiditeitsoverdracht nodig is.

Wil je meer informatie over deze besparing op erfbelasting? Neem gerust contact met ons op, we ondersteunen je graag met deze oplossing.

bel ons gerust op 085 - 22 22 282
Wil je meer weten? Stuur een mail